Skip to main content

Q4/2023

CTG (Giá mục tiêu 34,700 VND, +31%) - Báo cáo cập nhật - Tăng trưởng lợi nhuận ổn định, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt