Skip to main content

Q4/2023

DXG (Giá mục tiêu 23,300 VND, +18.0%) - Báo cáo cập nhật - Khó khăn trong ngắn hạn