Skip to main content

Q4/2023

NLG (Giá mục tiêu: 48,200 VND, +31.3%) - Báo cáo cập nhật: Doanh số bán trước 2024 tăng mạnh nhờ nhu cầu nhà ở thực