Skip to main content

Q4/2023

VCB (Giá mục tiêu: 107,000 VND, +25.6%) - Báo cáo cập nhật: Tăng trưởng tín dụng thấp, chất lượng tài sản tốt