Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên Website

Hướng dẫn Chuyển chứng khoán trên website

Chọn vào biểu tượng Tiện ích, chọn Chuyển chứng khoán.

Chức năng Chuyển chứng khoán chỉ dành cho tài khoản có margin, nếu không có màn hình sẽ hiển thị thông báo “Quý khách không có tài khoản margin nên chức năng này không hoạt động”.

Để chuyển chứng khoán, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập Tài khoản chuyểnTài khoản nhận

Bước 2: Chọn Danh sách chứng khoán có thể chuyển

Bước 3: Kiểm tra trạng thái và lịch sử chuyển chứng khoán tại góc dưới màn hình