Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch tiền

Hướng dẫn Chuyển tiền nội bộ

- Qua website

Bước 1:  Click vào biểu tượng Tiện ích, chọn Chuyển tiền hoặc nhấn phím F8 (fn+F8)

Bước 2: Nhập 4 thông tin trong phần Tài khoản nhận, gồm có:

+ Loại yêu cầu: Chọn “Chuyển khoản nội bộ”

+ Số tài khoản: Nhập tài khoản giao dịch muốn chuyển khoản

+ Số tiền muốn chuyển: Nhập số tiền muốn chuyển

+ Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung chuyển khoản

Sau khi điền, chọn Đồng ý để tiếp tục.

Bước 3: Nhập mã OTP xác nhận

Bước 4: Kiểm tra trạng thái chuyển tiền tại màn hình trạng thái bên dưới

- Qua app

Bước 1: Trong mục Mở rộng, chọn Chuyển tiền

Bước 2: Nhập 4 thông tin trong phần Nội bộ, gồm có:

+ Tài khoản: Nhập tài khoản giao dịch muốn chuyển khoản

(Lưu ý: chuyển khoản giữa 2 tài khoản thường và tài khoản ký quỹ (margin))

+ Chủ tài khoản: Nhập tên của chủ tài khoản

+ Số tiền muốn chuyển: Nhập số tiền muốn chuyển

+ Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung chuyển khoản

Sau khi điền, chọn Đồng ý để tiếp tục.

 Bước 3: Nhập mã OTP xác nhận