Skip to main content

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Hướng dẫn Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Khách hàng nắm giữ sổ cổ đông/ chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty đại chúng, trước khi giao dịch cần thực hiện lưu ký vào tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán. Hướng dẫn lưu ký:

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS

Bước 2: Khách hàng trực tiếp đến phòng Giao dịch của TVS hoặc liên hệ môi giới quản lý tài khoản để được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục lưu ký. Các hồ sơ cần có:

  • Mang theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực (nếu trực tiếp đến quầy), cung cấp bản CMND photo cho MG (nếu qua MG hỗ trợ)
  • Điền thông tin vào ‘Phiếu gửi chứng khoán’ (mẫu 06A nếu thông tin tài khoản không sai lệch-mẫu 06B nếu sai khác ngày cấp CMND)
  • Cung cấp sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

  • Trường hợp thông tin khớp với thông tin do tổ chức phát hành đăng ký với VSD và khớp với thông tin KH tại TVS thì TVS sẽ xác nhận trên phiếu gửi chứng khoán và gửi Quý khách 01 liên để lưu trữ.
  • Trường hợp thông tin không khớp

               Nếu thông tin quản lý tại TVS không khớp → Khách hàng làm thay đổi thông tin tại TVS

               Nếu thông tin tại tổ chức phát hành không khớp → Khách hàng vui lòng liên hệ với Tổ chức phát hành để điều chỉnh thông tin

Bước 4: Sau khi TVS hoàn thiện hồ sơ lưu ký và VSD phê duyệt, số lượng chứng khoán lưu ký này sẽ được ghi có vào tài khoản của Khách hàng tại TVS.

  • Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Khách hàng đang sở hữu. Loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.
  • Thông thường, thời gian để hoàn tất thủ tục lưu ký là từ 02-03 ngày làm việc kể từ ngày TVS nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không bao gồm thời gian điều chỉnh thông tin - nếu có).