Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch trên Website

Hướng dẫn Quản lý lệnh điều kiện trên website

1. Lệnh điều kiện (thiếu ảnh minh họa)

NĐT đặt lệnh điều kiện tại mục này.

Để đặt lệnh điều kiện, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn lệnh Mua/Bán, Lệnh (GTD, PRO, TS, ST), Số tài khoản

Bước 2: Nhập Mã chứng khoán, Giá, Khối lượng

Bước 3: Chọn ngày hiệu lực của lệnh

Bước 4: Chọn Hình thức khớp lệnh (Phát sinh lệnh 1 lần/Khớp đủ khối lượng đã đặt)

Bước 5: Xác nhận Mua/Bán

Bước 6: Nhập mã PIN và xác nhận

 [ảnh]

2. Danh sách lệnh điều kiện (thiếu ảnh minh họa)

NĐT có thể theo dõi các lệnh điều kiện đã đặt tại mục này.

Các tác vụ mà NĐT có thể thực hiện trong mục này gồm có:

[1] Tìm kiếm lệnh điều kiện

Các tiêu chí tìm kiếm lệnh gồm có: Số tài khoản, Mã chứng khoán, Loại lệnh, Lệnh, Trạng thái, Thời gian

[ảnh]

[2] Xuất file Excel các lệnh đã đặt

Bấm vào biểu tượng Xuất file Excel để tải bảng tổng hợp các lệnh điều kiện đã đặt.

[ảnh]

[3] Hủy các lệnh được chọn

Để hủy lệnh điều kiện, NĐT thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Tick chọn các ô chứa lệnh muốn hủy

Bước 2: Chọn ô Hủy các lệnh đã chọn

Bước 3: Xác nhận Đồng ý hủy

[ảnh]

 

3. Lịch sử đặt lệnh

- Xem lịch sử đặt lệnh

Để xem lịch sử đặt lệnh, NĐT bấm vào biểu tượng Giao dịch, chọn Lịch sử đặt lệnh.

- Tìm kiếm trong lịch sử đặt lệnh

Bước 1: Nhập Số tài khoản, Mã chứng khoán, Loại lệnh, Trạng thái lệnh, Kênh, Thời gian

Bước 2: Chọn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm

- Xuất file Excel lịch sử đặt lệnh

NĐT chọn vào biểu tượng Excel để xuất lịch sử đặt lệnh thành file Excel.