Skip to main content

Hướng dẫn giao dịch tiền

Hướng dẫn Ứng trước tiền bán

- Qua website

Bước 1:  Click vào biểu tượng Tiện ích, chọn Ứng trước tiền bán

Bước 2: Nhập số tiền muốn ứng. Chọn Đồng ý để tiếp tục.

Bước 3: Nhập mã OTP xác nhận

Bước 4: Kiểm tra trạng thái ứng tại màn hình trạng thái bên dưới

 

- Qua app

Bước 1: Trong mục Mở rộng, chọn Ứng trước tiền bán

Bước 2: Nhập số tiền cần ứng trước. Chọn Đồng ý để tiếp tục.

Bước 3: Nhập mã OTP xác nhận