Skip to main content

Phân tích kỹ thuật

TVS

Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư bằng cách đánh giá các biểu đồ, các chỉ báo kỹ thuật, khối lượng giao dịch,... - giúp Nhà đầu tư xác định xu hướng và định giá cổ phiếu, từ đó đưa ra các quyết định mua bán kịp thời và tối ưu