Skip to main content

[Thư viện] Các loại tài sản thay thế

💡
Việc đa dạng hóa danh mục tài sản cũng là một cách để tận dụng các cơ hội đầu tư mới mẻ và khám phá các lĩnh vực đầu tư tiềm năng khác nhau - qua đó góp phần cân bằng rủi ro-lợi nhuận và tạo nên một Danh mục tài chính ổn định trước các biến động không mong đợi

← (Danh sách các bài học được liệt kê ở bảng bên đối với máy tính - hoặc ở mục đối với điện thoại)