Skip to main content

Các khái niệm Chứng khoán cơ bản

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một loại giấy chứng nhận cho biết nhà đầu tư có quyền sở hữu (chứng khoán vốn) hoặc quyền lợi về tiền khi cho một một tổ chức vay vốn (chứng khoán nợ) và được mua bán trên thị trường tài chính một cách công khai trên sàn giao dịch hoặc thông qua giao dịch riêng tư.