Skip to main content

Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành, cho phép chủ sở hữu được hưởng một phần tài sản và lợi nhuận của công ty bằng số lượng cổ phiếu họ sở hữu và quyền bỏ phiếu về các quyết định quan trọng của hội VND quản trị.