Skip to main content

Giao dịch Chứng khoán cơ bản

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán tại HSX

+ Thời gian giao dịch:

Phiên sáng:

·       09:00 – 09:15: Khớp lệnh định kỳ mở cửa (Phiên ATO).

·       09:15 – 11:30: Khớp lệnh liên tục.

·       09:00 – 11:30: Giao dịch thỏa thuận.

Phiên chiều:

·       13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục.

·       14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (Phiên ATC). 

·       13:00 – 15:00: Giao dịch thỏa thuận.

+ Phương thức khớp lệnh: HSX áp dụng 3 phương thức khớp lệnh

-          Khớp lệnh định kỳ là phương thức khớp lệnh tập trung tất cả các lệnh mua và bán có cùng mức giá vào một thời điểm nhất định. 

-          Khớp lệnh liên tục là phương thức khớp lệnh liên tục các lệnh mua và bán có mức giá phù hợp trong suốt thời gian giao dịch. 

-          Khớp lệnh thỏa thuận là phương thức khớp lệnh trong đó bên mua và bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

+ Nguyên tắc khớp lệnh: Ưu tiên về giá trước, lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Trường hợp các lệnh mua/bán có cùng mức giá thì ưu tiên về thời gian, tức là lệnh nhập vào hệ thống trước được ưu tiên thực hiện trước.

+ Đơn vị giao dịch: Giao dịch theo lô chẵn 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. 

+ Thời gian thanh toán: Thời gian thanh toán Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền khớp lệnh là T+2,5.

+ Biên độ giao động :

-          Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong biên độ ± 7% so với giá tham chiếu. Giá tham chiếu là giá đóng cửa ATC của ngày hôm trước.

-          Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ giao dịch lần đầu hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngưng giao dịch trên 25 ngày có biên độ ± 20% so với giá tham chiếu.

+ Lệnh giao dịch:

-          ATO: Là lệnh giao dịch mua/bán tại giá mở cửa trong phiên ATO.

-          ATC: Là lệnh giao dịch mua/bán tại giá đóng cửa trong phiên ATC.

-          LO: Là lệnh giới hạn, nhà đầu tư nhập giá giao dịch mua/bán mong muốn rồi đợi khớp theo nguyên tắc khớp lệnh.

-          MP: Là lệnh thị trường, khi đặt lệnh này thì nhà đầu tư sẽ được khớp lệnh theo giá thị trường tại thời điểm đặt. Nếu chưa khớp hết khối lượng đặt thì lệnh sẽ tiếp tục chờ đợi để khớp phần còn lại.