Skip to main content

Các loại rủi ro trong đầu tư Chứng khoán

Rủi ro lãi suất (Interest rate risk) là gì?

Rủi ro lãi suất là khả năng giá cổ phiếu giảm docác rủi ro liên quan tới sự thay đổi tăng của lãi suất. Khi lãi suất tăng thì giá của đa số tài sản như trái phiếu có lãi suất cố định, cổ phiếu,… thường có xu hướng giảm do việc vay tiền có chi phí đắt đỏ hơn.

Một số ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến giá cổ phiếu:

-          Dòng tiền tương lai của doanh nghiệp: Giá của một tài sản tài chính là tổng các dòng tiền trong tương lai chiết khấu về thời điểm định giá. Trong phương pháp này, dòng tiền tương lai được chiết khấu về giá trị hiện tại bằng một tỷ lệ chiết khấu thích hợp. Khi lãi suất tăng, tỷ lệ chiết khấu tăng, làm giảm giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai dẫn tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp giảm.

-          Lợi nhuận doanh nghiệp: Lãi suất tăng có thể làm cho việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn đối với các doanh nghiệp từ đó làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của họ và có thể đẫn đến giảm giá cổ phiếu.

-          Tiêu dùng: Khi tăng lãi suất thì chi tiêu tiêu dùng thường có xu hướng kém đi bởi vì chi phí lãi vay đối với cả người dân lẫn doanh nghiệp tăng lên. Từ đó, dẫn tới doanh thu của các công ty sụt giảm và giá cổ phiếu của doanh nghiệp giảm.

Rủi ro lãi suất có thể ảnh hưởng tới trái phiếu theo cả hai chiều tăng và giảm:

-          Khi lãi suất tăng: Giá của các trái phiếu có lãi suất cố định hiện tại sẽ giảm để bù đắp cho lợi suất thấp hơn vì nhà đầu tư có thể mua được trái phiếu mới với lợi suất cao hơn.

-          Khi lãi suất giảm: Nhà đầu tư sẽ không thể tái đầu tư các khoản thanh toán lãi suất định kỳ hoặc số tiền thu được từ việc bán trái phiếu vào các trái phiếu có lãi suất bằng hoặc cao hơn so với tỷ suất lợi suất ban đầu của trái phiếu. Điều này sẽ giảm tỷ suất lợi suất tổng thể của khoản đầu tư.

Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro lãi suất bằng cách đầu tư vào một danh mục đa dạng các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,… và đánh giá định kỳ các khoản đầu tư khi lãi suất thay đổi.