Skip to main content

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là gì ?

Thị trường tiền tệ là nơi diễn ra các giao dịch vốn ngắn hạn giữa bên cung/cầu vốn. Trong đó, vốn ngắn hạn có thời gian đáo hạn dưới 1 năm, có thanh khoản cao và rủi ro thấp như chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu,… Thị trường tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thanh khoản của hệ thống tài chính, cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho các tổ chức và chính phủ, và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lãi suất và chính sách tiền tệ của một quốc gia.

Thị trường tiền tệ được chia làm 5 thành phần chính bao gồm:

·       Thị trường tiền gửi

·       Thị trường tín dụng

·       Thị trường mở

·       Thị trường liên ngân hàng

·       Thị trường trái phiếu kho bạc