Skip to main content

Báo cáo tài chính

Cách đọc bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán sẽ gồm 2 thành phần chính lần lượt là:

+ Tài sản:

-          Tài sản ngắn hạn: Đây là các tài sản sinh lời của công ty trong 1 năm trở lại như tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng.

-          Tài sản dài hạn : Đây là các tài sản sinh lời lâu dài có thời gian sử dụng trên 1 năm của doanh nghiệp như nhà xưởng, máy móc, bất động sản, đầu tư vào các công ty khác, các dự án đang đầu tư dở dang,…

+ Nguồn vốn :

-          Nợ phải trả : Đây là các khoản nợ phải trả trong ngắn và dài hạn của doanh nghiệp cho các ngân hàng, chủ nợ, đối tác, nhân viên, khách hàng. Gồm các khoản nợ đi vay ngân hàng, chủ nợ và chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.

-          Vốn chủ sở hữu : Đây là nguồn vốn hiện đang có của các cổ đông.  Gồm các khoản vốn góp cổ phần của các cổ đông và các khoản lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối cho các cổ đông.