Skip to main content

Chỉ số tài chính

Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng

+ Biên lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp được tính bằng cách lấy Lợi nhuận gộp / Doanh thu. Chỉ số này thể hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh trong ngành và khả năng kiểm soát các chi phí cố định trong giá vốn hàng bán. Biên lợi nhuận cao thể hiện doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng lực cạnh tranh lớn trong ngành và khả năng kiểm soát chi phí cố định của doanh nghiệp tốt và ngược lại thì chưa tốt.

+ Biên lợi nhuận ròng: Biên lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu. Chỉ số này thể hiện khả năng sinh lời, năng lực cạnh tranh và khả năng kiểm soát các loại chi phí cố định và chi phí biến đổi như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Biên lợi nhuận cao thể hiện doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và khả năng kiểm soát chi phí cố định và biến đổi tốt và ngược lại thì chưa tốt.