Skip to main content

Báo cáo tài chính

Tổng quan báo cáo tài chính của một doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (một quý, nửa năm, một năm).

Báo cáo tài chính gồm 4 phần chính :

-          Bảng cân đối kế toán :  Thể hiện tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp đã được cung cấp và dùng như nào cho hoạt động kinh doanh.

-          Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

-          Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Thể hiện về cách các dòng tiền lưu chuyển ra vào trong doanh nghiệp.

-          Thuyết minh : Trình bày chi tiết các khoản mục của 3 bảng nêu trên.