Skip to main content

Cơ bản về phân tích kỹ thuật

Các loại Đồ Thị Cơ Bản

Đồ thị đường (Line chart): đồ thị này nối giá đóng cửa của chứng khoán theo thời gian bằng một đường. Chúng giúp xác định xu hướng chung trong chuyển động giá chứng khoán.

Đồ thị thanh (Bar chart): Đồ thị này hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của chứng khoán theo thời gian. Chúng cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ đường vì chúng hiển thị đầy đủ các hoạt động giao dịch trong từng thời kỳ.

Đồ thị nến (Candlestick chart): Những biểu đồ này tương tự như biểu đồ thanh, nhưng chúng sử dụng các thanh rỗng và đầy để thể hiện biến động giá. Chúng hữu ích về mặt trực quan và có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mô hình giá quan trọng.