Skip to main content

Học đầu tư

Các bước để bắt đầu đầu tư tài chính

Bước 1: Xác định mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro:

·       Xác định mục tiêu tài chính: Xác định mục tiêu muốn đạt được với khoản đầu tư của mình và thực hiện điều đó trong thời gian bao lâu.

·       Xác định mức độ chấp nhận rủi ro: Nếu nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao để đạt lợi nhuận cao hơn thì có thể phân bổ nhiều hơn vào tài sản rủi ro cao như cổ phiếu. Ngược lại thì có thể ưu tiên các tài sản có rủi ro thấp như trái phiếu và tiền mặt.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch đầu tư.

·       Triển khai một kế hoạch cụ thể: Khi nhà đầu tư đã xác định mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro, hãy phát triển một kế hoạch đầu tư phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư. Kế hoạch của nhà đầu tư nên bao gồm các phương pháp đầu tư mà nhà đầu tư sẽ thực hiện, số tiền đầu tư và thời gian đầu tư.

Bước 3: Cập nhật kế hoạch định kỳ.

·       Thường xuyên theo dõi tiến trình đầu tư: Theo dõi và cập nhật danh mục đầu tư thường xuyên giúp nhà đầu tư đảm bảo rằng đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đầu tư của mình.

·       Đánh giá và điều chỉnh định kỳ: Danh mục đầu tư của nhà đầu tư không phải là cố định. Hãy xem xét và điều chỉnh nó định kỳ để đảm bảo nó vẫn phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính của nhà đầu tư.