Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Các bước quan trọng để lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

B1: Đánh giá thực trạng tài chính và mục tiêu đầu tư:

-          Đánh giá khả năng chịu rủi ro, thời hạn đầu tư và nguồn vốn khả dụng.

-          Xác định mục tiêu đầu tư rõ ràng: tiết kiệm hưu trí, mua nhà, hay hướng đến mục tiêu khác?

B2: Xác định phân bổ tài sản:

-          Quyết định tỷ lệ phân bổ vốn cho các loại chứng khoán khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh.

B3: Chọn lựa cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư:

-          Phân tích kỹ các cổ phiếu tiềm năng, xem xét yếu tố như hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính, triển vọng ngành nghề.

-          Tuân theo tỷ lệ phân bổ tài sản đã xác định để chọn cổ phiếu hoặc quỹ cụ thể.

B4: Theo dõi và tái cân bằng danh mục:

-          Thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục và điều chỉnh sao cho phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh thị trường.