Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Các nền tảng phục vụ đầu tư sẽ hiển thị những gì cho Nhà đầu tư?

Thông tin cụ thể mà nền tảng đầu tư của nhà đầu tư hiển thị sẽ thay đổi tùy thuộc vào nền tảng nhà đầu tư sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng đầu tư sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin như: Tổng quan danh mục; Công cụ theo dõi đầu tư; Thông tin hỗ trợ việc đầu tư.

Tổng quan danh mục

-          Tổng quan tài khoản: Cung cấp tóm tắt về tài khoản của nhà đầu tư, bao gồm tổng giá trị tài khoản, số dư tiền mặt và hiệu suất tổng thể của danh mục.

-          Danh mục đầu tư: Hiển thị danh sách chi tiết về tất cả các chứng khoán nhà đầu tư nắm giữ, bao gồm số lượng cổ phiếu hoặc đơn vị nhà đầu tư sở hữu, giá thị trường hiện tại và giá trị tổng cộng của mỗi khoản nắm giữ.

Công cụ theo dõi đầu tư

-          Hiệu suất: Hiển thị cách danh mục của nhà đầu tư đã phát triển theo thời gian, bao gồm tổng lợi nhuận, lợi nhuận hàng năm và các chỉ số rủi ro như beta và tỷ số Sharpe.

-          Nhật ký giao dịch: Hiển thị lịch sử của tất cả các giao dịch, bao gồm mua, bán và cổ tức.

-          Công cụ giao dịch: Cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ để đặt lệnh, theo dõi đơn đặt hàng và quản lý danh mục đầu tư của họ.

Thông tin hỗ trợ việc đầu tư

-          Thông tin thị trường: Bao gồm dữ liệu thời gian thực và lịch sử về các cổ phiếu, trái phiếu, quỹ cổ phiếu,…

-          Nghiên cứu: Cung cấp truy cập vào các công cụ nghiên cứu và báo cáo để hỗ trợ quyết định đầu tư có thông tin.

-          Tài nguyên giáo dục: Cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào tài liệu giáo dục và các công cụ và thị trường tài chính giúp họ hiểu rõ hơn về đầu tư.