Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Cách để quyết định số tiền và tần suất đầu tư?

Xác định số lượng và tần suất đầu tư phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu tài chính, sức chịu đựng rủi ro, khoảng thời gian đầu tư và mức thu nhập. Dưới đây là một hướng dẫn gợi ý tổng quát:

Số tiền:

-          Đánh giá tình hình tài chính: Bắt đầu bằng việc hiểu rõ thu nhập hiện tại, chi phí và các nghĩa vụ nợ. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư xác định số tiền nhà đầu tư có sẵn để đầu tư.

-          Bắt đầu nhỏ và tăng dần: Bắt đầu với một số tiền nhà đầu tư cảm thấy thoải mái đầu tư và từ từ tăng số tiền đó khi thu nhập của nhà đầu tư tăng lên.

-          Xem xét tỷ lệ tiết kiệm: Nhà đầu tư có thể cố gắng tiết kiệm ít nhất 10-20% thu nhập để đầu tư.

Tần suất:

-          Xem xét mục tiêu đầu tư: Nếu mục tiêu của nhà đầu tư là ngắn hạn, đầu tư thường xuyên hơn để tận dụng hiệu ứng cộng dồn của lãi kép. Đối với mục tiêu dài hạn, đầu tư ít thường xuyên hơn có thể giảm thiểu chi phí giao dịch.

-          Phù hợp với chu kỳ thu nhập: Phối hợp tần suất đầu tư của nhà đầu tư với chu kỳ thu nhập của nhà đầu tư, ví dụ như hàng tháng hoặc hàng tuần, để dễ dàng quản lý ngân sách.