Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Chiến lược đầu tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro

Trước khi chọn bất kỳ chiến lược đầu tư nào, hãy nhớ:

-          Rủi ro và lợi nhuận luôn đi kèm nhau: Lợi nhuận tiềm năng cao thường đi kèm với rủi ro cao hơn.

-          Chiến lược đầu tư cần linh hoạt: Điều chỉnh chiến lược của nhà đầu tư khi khả năng chấp nhận rủi ro hoặc mục tiêu của nhà đầu tư thay đổi.

Dưới đây là một lộ trình đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư:

+ Khả năng chấp nhận rủi ro cao:

-          Đầu tư tăng trưởng: Mục tiêu tăng giá trị vốn thông qua các tài sản như cổ phiếu của các công ty mới hoặc đang mở rộng nhanh chóng.

-          Đầu tư các tài sản có tính biến động và đầu cơ cao: Các loại tài sản như tiền kỹ thuật số, hàng hóa, hợp đồng phái sinh, forex,... thường có tính biến động rất cao dẫn tới tiềm năng sinh lời nhanh chóng.

-          Đầu tư theo chiến lược phân bổ tài sản chủ động: Tinh chỉnh danh mục đầu tư liên tục dựa trên diễn biến thị trường để tận dụng cơ hội ngắn hạn.

+ Khả năng chấp nhận rủi ro trung bình:

-          Đầu tư cân bằng: Phân tán đa dạng trên các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

-          Đầu tư cổ tức: Tập trung vào các cổ phiếu có mức cổ tức ổn định để tạo thu nhập và tiềm năng tăng giá trị vốn.

+ Khả năng chấp nhận rủi ro thấp:

-          Đầu tư vào tài sản có thu nhập đều đặn: Ưu tiên thu nhập đều đặn thông qua các tài sản như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu có cổ tức cao.

-          Tài khoản tiết kiệm: Giữ tiền của nhà đầu tư trong các lựa chọn rủi ro thấp như tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ money market fund để dễ dàng truy cập và bảo toàn vốn.