Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán

Trong đầu tư chứng khoán, chi phí cơ hội đề cập đến lợi nhuận hoặc tổn thất tiềm ẩn do việc không chọn đầu tư vào một lựa chọn khác. Đó là giá trị của sự lựa chọn bị bỏ qua. Theo cách nói khác, đó là câu trả lời cho câu hỏi: "Tôi có thể đạt được gì nếu tôi đầu tư tiền của mình vào nơi khác?".

Dưới đây là một số điểm quan trọng cần xem xét với chi phí cơ hội:

-          Nó liên quan đến tiềm năng đã bị bỏ lỡ: Chi phí cơ hội của việc đầu tư vào cổ phiếu A là lợi nhuận tiềm ẩn nhà đầu tư có thể đạt được bằng cách đầu tư vào cổ phiếu B thay vì. Điều này đòi hỏi ước lượng lợi nhuận giả định của lựa chọn không được chọn.

-          Không chỉ là về lợi nhuận: Chi phí cơ hội cũng có thể liên quan đến lỗ. Ví dụ, nếu nhà đầu tư tiếp tục giữ cổ phiếu đang thua lỗ, lợi nhuận tiềm ẩn từ việc bán và đầu tư nơi khác trở thành chi phí cơ hội của nhà đầu tư.

-          Thường bị ẩn đi: Chi phí cơ hội có thể bị bỏ qua dễ dàng, đặc biệt khi nhà đầu tư tập trung chỉ vào hiệu suất của khoản đầu tư đã chọn.

-          Quan trọng cho quyết định sáng suốt: Bằng cách xem xét chi phí cơ hội, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định cân nhắc và cân đối hơn, đánh giá hiệu quả tiềm ẩn và nhược điểm của mỗi lựa chọn một cách hiệu quả hơn.

Ví dụ:

-          Chọn cổ phiếu A thay vì cổ phiếu B: Nếu cổ phiếu A có lợi nhuận 10% và cổ phiếu B có lợi nhuận 20%, chi phí cơ hội của việc chọn A so với chọn cổ phiếu B là = 10% - 20% = - 10%. Nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được 10% từ việc đầu tư vào cổ phiếu B khi lựa chọn cổ phiếu A.

-          Đầu tư vào cổ phiếu thay vì trái phiếu: Nếu cổ phiếu có lợi nhuận 15% và trái phiếu có lợi nhuận 5%, chi phí cơ hội của việc đầu tư vào cổ phiếu so với trái phiếu là = 15% - 5% = 10%. Nhà đầu tư có thể kiếm được thêm 10% bằng cách chọn cổ phiếu so với chọn trái phiếu.

Việc tính toán chi phí cơ hội của một đầu tư có thể khó khăn, vì nó đòi hỏi nhà đầu tư phải biết lợi nhuận từ khoản đầu tư mà nhà đầu tư đã chọn và lợi nhuận từ đầu tư mà nhà đầu tư đã bỏ qua. Tuy nhiên, đây là một khái niệm quan trọng để xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư, vì nó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.