Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Chọn lọc tự nhiên theo quan niệm tài chính là gì?

Trong tài chính, "chọn lọc tự nhiên" đề cập đến các công ty và chiến lược đầu tư có thể thích ứng tốt nhất với những điều kiện thị trường thay đổi có khả năng sống sót qua khó khăn, khủng hoảng và phát triển trong dài hạn.

Quá trình này gồm:

-          Đa dạng: Có nhiều công ty và chiến lược khác nhau, mỗi cái có ưu điểm và nhược điểm riêng.

-          Cạnh tranh: Các thực thể này cạnh tranh cho các nguồn lực như thị phần, khách hàng và lợi nhuận.

-          Lựa chọn: Những công ty có đặc điểm phù hợp với môi trường thị trường hiện tại (ví dụ: sản phẩm sáng tạo, hoạt động hiệu quả, quản lý rủi ro chặt chẽ) có khả năng thành công và phát triển (ví dụ: thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động).