Skip to main content

Giá trị cổ phiếu

Cổ phiếu bị định giá thấp là gì? Đặc điểm cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị

Một cổ phiếu được định giá thấp là cổ phiếu có mức định giá thấp hơn giá trị thực tại của nó . Điều này có thể do nhiều yếu tố, bao gồm các biến động tạm thời trên thị trường, các vấn đề  của doanh nghiệp.  Có một số đặc điểm có thể giúp xác định cổ phiếu được định giá thấp:

+ Các tỷ số định giá thấp:

-          P/B: So sánh giá cổ phiếu của công ty với giá trị sổ sách của nó (tổng tài sản trừ tổng nợ). Một tỷ số P/B thấp hơn 1 hoặc thấp so với các công ty trong ngành, hay thấp so với lịch sử P/B của chính nó cho thấy cổ phiếu có thể được định giá thấp so với tài sản hữu hình của nó.

-          P/E: So sánh giá cổ phiếu của công ty với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của nó. Tỷ số P/E thấp so với các công ty trong ngành, hoặc thấp so với lịch sử P/E của chính nó ngụ ý rằng cổ phiếu có thể được định giá thấp so với lợi nhuận hiện tại.

-          Chỉ số tăng trưởng lợi nhuận trên cổ phiếu (PEG): Điều chỉnh tỷ số P/E cho tăng trưởng lợi nhuận dự kiến của công ty. Một tỷ số PEG thấp so với các công ty trong ngành, hoặc thấp so với lịch sử PEG của chính nó ngụ ý rằng cổ phiếu có thể được định giá thấp với triển vọng tăng trưởng tương lai.

+ Lợi suất cổ tức cao: Các công ty có sức khỏe tài chính mạnh thường phân phối một phần lợi nhuận của họ cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Một lợi suất cổ tức cao so với trung bình ngành ngụ ý rằng cổ phiếu có thể được định giá thấp.

+ Nền tảng cơ bản vững chắc: Bất chấp chỉ số định giá thấp hơn trung bình ngành hoặc trung bình quá khứ, công ty vẫn có các cơ sở mạnh mẽ, như:

-          Hiệu suất tài chính tốt: Lợi nhuận ổn định, tăng trưởng doanh thu và hoạt động hiệu quả.

-          Có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ: Sản phẩm, dịch vụ, hoặc quyền sở hữu trí tuệ độc đáo so với đối thủ.

-          Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm: Lịch sử thành công trong việc dẫn dắt công ty.

+ Sự thiếu hiệu quả của thị trường: Đôi khi, thị trường có thể không đánh giá đúng giá trị thực sự của một công ty do thông tin hạn chế hoặc tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư xác định cổ phiếu được định giá thấp trước khi thị trường sửa chữa sai lệch định giá.

+ Khó khăn tạm thời:Công ty có thể đang đối mặt với các khó khăn tạm thời, chẳng hạn như thách thức cụ thể của ngành hoặc công ty phải đối mặt với truyền thông tiêu cực. Điều này có thể làm giảm giá cổ phiếu tạm thời, tạo ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn.