Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đa dạng hóa danh mục là gì? Tại sao các nhà đầu tư cần nghĩ tới việc đa dạng hóa danh mục của mình?

Đa dạng hóa danh mục là một chiến lược đầu tư khi nhà đầu tư phân bổ nguồn tiền của mình vào các tài sản có mức độ rủi ro khác nhau và có tương quan thấp với nhau về hiệu suất sinh lời để giảm thiểu rủi ro đối với danh mục đầu tư của họ cũng như tối ưu lợi nhuận/rủi ro mà họ phải chịu.

Những lí do nên đa dạng hóa danh mục gồm:

  • Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách phân tán vốn đầu tư của nhà đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau sẽ giảm thiểu khả năng thua lỗ khi một loại tài sản biến động mạnh.
  • Cải thiện hiệu suất đầu tư: Khi danh mục của nhà đầu tư kết hợp nhiều loại tài sản có tương quan thấp về hiệu suất sinh lời, sự sụt giảm về giá trị của một tài sản sẽ khó dẫn tới sụt giảm về giá trị của tài sản khác giúp tăng tỷ suất lợi nhuận tổng thể.