Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Danh mục đầu tư cố định (Dedicated Portfolio) là gì?

Một danh mục cố định là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc phối hợp dòng tiền từ đầu tư của nhà đầu tư với các nghĩa vụ tương lai dự kiến, như chi phí hưu trí hoặc thanh toán học phí đại học. Điều này có nghĩa là ưu tiên ổn định hơn là lợi nhuận cao.

Các đặc điểm chính của danh mục cố định bao gồm:

-          Tập trung vào thu nhập cố định: Thông thường bao gồm các tài sản rủi ro thấp, có thu nhập cố định như trái phiếu và cổ phiếu ưa thích chất lượng cao.

-          Hạn chế giao dịch nhiều: Không khuyến khích giao dịch thường xuyên để giảm thiểu chi phí và biến động.

-          Phối hợp dòng tiền: Các tài sản được chọn để đáo hạn hoặc trả cổ tức vào những thời điểm trùng khớp với các nghĩa vụ dự kiến của nhà đầu tư.