Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Đầu tư tài sản là gì?

Đầu tư tài sản là việc mua và giữ các tài sản với kỳ vọng chúng sẽ tăng giá trị hoặc tạo ra thu nhập theo thời gian. Những tài sản này có thể là vật chất (như bất động sản, vàng,…) hoặc vô hình (như chứng khoán hoặc quỹ đầu tư). Mục tiêu của đầu tư tài sản là xây dựng tài sản thông qua việc tăng giá vốn, tạo thu nhập, hoặc cả hai. Hãy luôn xem xét mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro và khoảng thời gian đầu tư của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.