Skip to main content

Giá trị cổ phiếu

Giá trị nội tại là gì? Công thức và cách xác định giá trị nội tại của cổ phiếu

Giá trị nội tại là giá trị ước tính thực sự của một công ty, độc lập với giá thị trường hiện tại của nó. Đó chính là giá trị cơ bản của công ty, xem xét tài sản, nghĩa vụ, tiềm năng lợi nhuận tương lai và các yếu tố khác liên quan. Có nhiều phương pháp để xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Dưới đây là một số cách phổ biến:

-          Mô hình định giá dòng tiền chiết khấu (DCF): Phương pháp này ước tính giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai của một công ty, được chiết khấu về hiện tại với một tỷ lệ phù hợp.

-          Định giá tương đối theo chỉ số P/E: Phương pháp này so sánh giá cổ phiếu hiện tại của công ty với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), cung cấp một đánh giá tương đối so với các công ty tương tự trong ngành.

-          Mô hnh định giá chiết khấu cổ tức (DDM): Phương pháp này tập trung vào việc đánh giá giá trị của các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai mà một công ty dự kiến sẽ thực hiện, được chiết khấu về hiện tại.

-          Định giá tương đối theo chỉ số P/B: Đại diện cho giá trị tài sản ròng của công ty, được tính bằng cách trừ nghĩa vụ từ tài sản. Tuy nhiên, thường không thể hiện được các tài sản vô hình hoặc tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Xác định giá trị nội tại là một quy trình phức tạp và đòi hỏi phân tích cẩn thận của nhiều dữ liệu tài chính và điều kiện thị trường. Mặc dù có thể là một công cụ quý giá cho nhà đầu tư giá trị, nhưng quan trọng phải nhớ rằng đó cuối cùng chỉ là một ước tính và giá thị trường không phải luôn phản ánh nó.