Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Hướng dẫn thực hành CANSLIM - Phương pháp lọc cổ phiếu hiệu quả!

Tiêu chí CANSLIM cốt lõi:

-          C - Current Quarterly Earnings - Lợi nhuận quý hiện tại: Tìm kiếm cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất ít nhất 25%.

-          A- Annual Earnings Growth - Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: Chọn các công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 25% trở lên trong 3-5 năm qua.

-          N - New Products, Management, and High-Growth Sectors - Sản phẩm mới, quản lý và ngành tăng trưởng cao: Xác định cổ phiếu của các công ty có sản phẩm sáng tạo, đội ngũ lãnh đạo mạnh hoặc thuộc các ngành đang mở rộng nhanh chóng.

-          S- Supply and Demand - Cung và cầu: Ưu tiên cổ phiếu có nguồn cung hạn chế (ít cổ phiếu lưu hành) và nhu cầu cao (tỷ lệ sở hữu của tổ chức tăng).

-          L - Leader or Laggard - Dẫn đầu hay tụt hậu: Chọn cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngành của chúng về mặt diễn biến giá.

-          I - Institutional Sponsorship - Hỗ trợ của tổ chức: Tìm kiếm cổ phiếu đang được các nhà đầu tư tổ chức tích cực mua vào.

-          M - Market Direction - Xu hướng thị trường: Điều chỉnh giao dịch của nhà đầu tư theo xu hướng thị trường chung.