Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Hướng dẫn xác định khẩu vị rủi ro cá nhân

Các bước gợi ý giúp nhà đầu tư xác định khẩu vị rủi ro cá nhân:

1. Hiểu các thuật ngữ quan trọng:

-          Khả năng chịu rủi ro: Mức độ thoải mái về mặt cảm xúc của nhà đầu tư trước những khoản thua lỗ tiềm ẩn.

-          Khẩu vị rủi ro: Sức chịu đựng của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư mạo hiểm hơn nhằm kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.

2. Xem xét các yếu tố sau:

-          Thời gian đầu tư: Nhà đầu tư có thể đầu tư trong bao lâu? Thời gian dài cho phép chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

-          Mục tiêu tài chính: Nhà đầu tư đang tiết kiệm cho hưu trí, trả trước nhà hay nhu cầu ngắn hạn? Nhu cầu gấp rút đòi hỏi rủi ro thấp hơn.

-          Tình hình tài chính: Nhà đầu tư có thể chịu đựng được những tổn thất tiềm ẩn không? Nợ nhiều hoặc tiết kiệm ít đồng nghĩa với khả năng chấp nhận rủi ro thấp hơn.

-          Đặc điểm rủi ro: Nhà đầu tư có thoải mái với biến động thị trường hay thích sự ổn định? Kiểm tra phản ứng cảm xúc của nhà đầu tư trước những khoản thua lỗ tiềm ẩn.

3. Xác định nguồn lực:

-          Cân đo rủi ro trực tuyến: Nhiều công ty đầu tư cung cấp bài kiểm tra khẩu vị rủi ro để có điểm khởi đầu.

-          Tư vấn tài chính: Tham khảo chuyên gia để có hướng dẫn cá nhân hóa dựa trên hoàn cảnh cụ thể của nhà đầu tư.

4. Nghiên cứu và đánh giá: Tìm hiểu về các loại tài sản khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu, v.v.) và mức độ rủi ro, lợi nhuận tiềm ẩn tương ứng