Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp nào sẽ phù hợp với bạn?

Kỳ hạn trái phiếu là thời gian tính từ lúc trái phiếu được phát hành cho đến khi đáo hạn. Trong đó, ngày đáo hạn là ngày mà tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, tổ chức phát hành phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lãi theo thỏa thuận cho người nắm giữ trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp phù hợp sẽ dựa trên các yếu tố quan trọng cần cân nhắc như: Thời hạn, Mục tiêu đầu tư, Khả năng chịu rủi ro, Xu hướng lãi suất.

1. Thời hạn:

-          Trái phiếu ngắn hạn (dưới 3 năm): Rủi ro thấp hơn, ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi lãi suất, nhưng lợi suất có thể thấp hơn.

-          Trái phiếu trung hạn (4-10 năm): Cân bằng giữa rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.

-          Trái phiếu dài hạn (trên 10 năm): Tiềm năng lợi nhuận cao hơn, nhưng rủi ro lãi suất lớn hơn.

2. Mục tiêu đầu tư:

-          Thu nhập: Ưu tiên trái phiếu có mức lãi suất cố định cao hơn, thường là ngắn hạn.

-          Tăng trưởng: Xem xét trái phiếu dài hạn có tiềm năng tăng giá vốn.

3. Khả năng chịu rủi ro:

-          Rủi ro thấp: Chọn trái phiếu có xếp hạng tín dụng cao (AAA, AA).

-          Rủi ro cao hơn: Cân nhắc trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp hơn (BBB trở xuống) để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

4. Xu hướng lãi suất:

-          Lãi suất tăng: Trái phiếu ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng ít hơn.

-          Lãi suất giảm: Trái phiếu dài hạn có thể hưởng lợi từ giá tăng.