Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Nên đầu tư hay đầu cơ cổ phiếu

Đầu cơ và đầu tư là hai chiến lược tài chính khác nhau:

-          Đầu cơ: Là việc mua/bán cổ phiếu với mục tiêu kiếm lợi nhuận ngắn hạn bằng cách tận dụng biến động giá cả. Nhà đầu cơ tìm cách tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và chấp nhận rủi ro cao.

-          Đầu tư: Là việc mua cổ phiếu với mục tiêu tạo ra giá trị dài hạn và tăng trưởng vốn đầu tư theo thời gian dài. Nhà đầu tư thường nghiên cứu cơ bản về tài sản và chọn chúng dựa trên tiềm năng tạo ra giá trị trong tương lai.

Vấn đề nên đầu tư hay đầu cơ cổ phiếu phụ thuộc vào mục tiêu, khẩu vị rủi ro và tình hình tài chính của từng người:

-          Nếu muốn kiếm lợi nhuận ngắn hạn và có khả năng chấp nhận rủi ro cao, thì đầu cơ có thể phù hợp.

-          Nếu muốn xây dựng tài sản và đầu tư trong tương lai, thì đầu tư là lựa chọn tốt hơn.

Trong nhiều trường hợp có thể kết hợp cả hai chiến lược, một phần đầu tư cho dài hạn và một phần đầu cơ cho lợi nhuận ngắn hạn.