Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Nên vào đánh giá danh mục đầu tư bao lâu một lần?

Tần suất đánh giá danh mục đầu tư của nhà đầu tư phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư. Nhìn chung, nhà đầu tư nên kiểm tra danh mục của nhà đầu tư ít nhất một lần mỗi năm để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro dài hạn của nhà đầu tư.

Dưới đây là một số gợi ý về tần suất đánh giá vào danh mục đầu tư cho nhà đầu tư:

-          Nhà đầu tư dài hạn: Một lần mỗi quý hoặc mỗi tháng.

-          Nhà đầu tư trung hạn: Một lần mỗi tháng hoặc mỗi tuần.

-          Nhà đầu tư ngắn hạn: Một lần mỗi tuần hoặc thậm chí hàng ngày.