Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Những yếu tố ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro cá nhân

+ Yếu tố Cá Nhân:

-          Tuổi: Nhà đầu tư trẻ thường có khoảng thời gian đầu tư dài hơn, do đó có thể chấp nhận rủi ro cao hơn để hướng đến lợi nhuận tiềm năng lớn hơn. Ngược lại, nhà đầu tư lớn tuổi sắp đến tuổi nghỉ hưu có thể ưu tiên bảo toàn vốn và lựa chọn các phương án rủi ro thấp hơn

-          Tình hình tài chính: Nhà đầu tư có thu nhập ổn định và tiết kiệm đáng kể thường thoải mái hơn với rủi ro.

-          Mục tiêu đầu tư: Nhà đầu tư đang tiết kiệm cho mục tiêu ngắn hạn như trả trước nhà hay mục tiêu dài hạn như hưu trí? Tính cấp thiết của mục tiêu ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Mục tiêu ngắn hạn thường cần chiến lược rủi ro thấp hơn, trong khi mục tiêu dài hạn có thể chấp nhận một số rủi ro để hướng đến tăng trưởng.

-          Khả năng chịu rủi ro: Đây là mức độ thoải mái về mặt cảm xúc của nhà đầu tư trước những khoản thua lỗ tiềm ẩn. Một số nhà đầu tư có xu hướng né tránh rủi ro, tìm cách giảm thiểu biến động thị trường, trong khi những người khác chấp nhận rủi ro để hướng đến lợi nhuận cao hơn.

-          Kiến thức và kinh nghiệm đầu tư: Hiểu biết về các lựa chọn đầu tư khác nhau và rủi ro kèm theo giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn nếu nền tảng kiến thức vững chắc.

+ Yếu tố Bên Ngoài:

-          Điều kiện thị trường: Tình trạng biến động cao hoặc không chắc chắn có thể làm giảm khẩu vị rủi ro.

-          Lựa chọn đầu tư: Mức độ rủi ro vốn có của các lớp tài sản khác nhau (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu) ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.