Skip to main content

Quản lý tài chính

Quy tắc 6 chiếc lọ trong cách quản lý tài chính thông minh

Hệ thống 6 chiếc lọ phân loại thu nhập của nhà đầu tư thành sáu hũ riêng biệt, mỗi hũ phục vụ một mục đích cụ thể:

-          Nhu cầu Cần Thiết (55%): Bao gồm chi phí thiết yếu như thuê nhà, thức ăn và tiện ích.

-          Giáo Dục (10%): Đầu tư vào việc học và nâng cao năng lực bản thân.

-          Tiết Kiệm (10%): Xây dựng quỹ khẩn cấp và tiết kiệm cho các mục tiêu tương lai.

-          Đầu Tư Dài Hạn (10%): Tập trung vào việc tăng cường tài sản thông qua cổ phiếu, bất động sản,...

-          Thư giãn (10%): Phân bổ quỹ cho các hoạt động giải trí và du lịch.

-          Tài khoản xã hội (5%): Đây có thể được coi là chiếc lọ trách nhiệm xã hội, quyên góp những gì nhà đầu tư có cho những người khó khăn.