Skip to main content

Quản lý tài chính

Nợ xấu là gì? Ảnh hưởng và cách phòng tránh nợ xấu

Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu. Những người dính nợ xấu sẽ bị liệt kê vào danh sách khách hàng nợ xấu trên hệ thống của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC.

Nợ xấu có ảnh hưởng tiêu cực đến cả người vay, người cho vay và nền kinh tế nói chung:

-          Đối với người vay: nợ xấu sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay trong tương lai. Khi bị liệt kê vào danh sách nợ xấu, người vay sẽ bị đánh giá là có khả năng trả nợ kém, từ đó khiến các ngân hàng và tổ chức tín dụng e ngại cho vay.

-          Đối với người cho vay: nợ xấu sẽ khiến họ bị thiệt hại về tài chính. Khi khoản vay bị chuyển sang nợ xấu, người cho vay sẽ phải chịu những khoản chi phí như lãi suất quá hạn, chi phí xử lý nợ,...

-          Đối với nền kinh tế: nợ xấu sẽ làm giảm khả năng lưu thông vốn. Nợ xấu khiến các ngân hàng và tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng rủi ro cao hơn, từ đó giảm lượng vốn cho vay ra thị trường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sức mua của người dân, dẫn đến suy giảm kinh tế.

Để phòng tránh nợ xấu, người vay cần lưu ý những điều sau:

-          Tự đánh giá khả năng tài chính của bản thân trước khi vay: Chỉ nên vay khi có đủ khả năng trả nợ, bao gồm cả lãi suất và các khoản phí phát sinh.

-          Lựa chọn khoản vay phù hợp với khả năng tài chính: Không nên vay quá nhiều so với khả năng trả nợ.

-          Lập kế hoạch trả nợ cụ thể và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó.

-          Trong trường hợp gặp khó khăn trong việc trả nợ, cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để trao đổi và tìm giải pháp.