Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Quyết định đầu tư là gì? Những yếu tố tác động đến quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư là quá trình lựa chọn cách phân bổ nguồn lực tài chính nhằm mục đích sinh lợi nhuận hoặc gia tăng giá trị. Việc này bao gồm việc chọn lựa những tài sản cụ thể hoặc cơ hội phù hợp với các mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và khung thời gian của nhà đầu tư.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định đầu tư :

-          Hồ sơ rủi ro: Nhà đầu tư đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng của mình trong việc đối mặt với các khoản thua lỗ tiềm tàng, dẫn đến việc lựa chọn tài sản an toàn hoặc rủi ro hơn.

-          Mục tiêu đầu tư: Xác định mục tiêu rõ ràng (ví dụ: thu nhập, tăng trưởng, hoặc bảo toàn vốn) sẽ định hướng cho việc lựa chọn các khoản đầu tư.

-          Kỳ vọng lợi nhuận: Mức lợi nhuận dự kiến ảnh hưởng đến lựa chọn đầu tư, cân bằng giữa tiềm năng lợi nhuận và rủi ro đi kèm.

-          Khung thời gian: Thời gian dự định nắm giữ khoản đầu tư sẽ ảnh hưởng đến những lựa chọn có thể cân nhắc.

-          Nguồn Lực Tài chính: Số tiền sẵn có sẽ chi phối phạm vi đầu tư và chiến lược đa dạng hóa.

-          Yếu tố Bên ngoài: Tình hình kinh tế, xu hướng thị trường, lãi suất và tác động thuế cũng đóng vai trò quan trọng.