Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Sự khác biệt giữa Lập kế hoạch tài chính & Quản lý tài sản

+ Lập kế hoạch tài chính giống như thiết lập lộ trình dẫn đường cho tương lai tài chính, hỗ trợ ta đạt được những mục tiêu cụ thể như sở hữu nhà riêng, an nhàn tuổi hưu trí hoặc chi trả chi phí giáo dục cho con cái. Lập kế hoạch tài chính gồm:

-          Kế hoạch ngân sách và quản lý nợ.

-          Kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và tài sản.

-          Kế hoạch tiết kiệm và đầu tư cho hưu trí.

-          Kế hoạch thuế hiệu quả để tối ưu hóa nguồn lực.

-          Kế hoạch thừa kế tài sản hợp lý.

+ Quản lý tài sản tập trung vào việc duy trì và gia tăng khối tài sản hiện có cho những cá nhân hoặc gia đình đã sở hữu nền tảng tài chính vững chắc. Quản lý tài sản gồm:

-          Quản lý danh mục đầu tư đa dạng, tối ưu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

-          Tư vấn và thực hiện các chiến lược thuế hiệu quả.

-          Lập kế hoạch thừa kế tối ưu.

-          Kiểm soát rủi ro tài chính qua các công cụ phòng ngừa rủi ro.

-          Các dịch vụ lập kế hoạch tài chính chuyên sâu theo nhu cầu.

Một số đặc điểm khác nhau giữa Lập kế hoạch tài chính và Quản lý tài sản