Skip to main content

Tư duy quản trị rủi ro

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

Một số ưu điểm chính thể hiện tầm quan trọng của quán lý rủi ro:

-          Kiểm soát sự bất định: Đầu tư vốn dĩ tiềm ẩn nhiều sự bất định về kết quả tương lai. Quản lý rủi ro giúp xác định, phân tích và chuẩn bị cho những khoản thua lỗ tiềm ẩn.

-          Bảo vệ vốn: Quản lý rủi ro giúp bảo vệ khoản tiền đầu tư của nhà đầu tư khỏi những thiệt hại tiềm ẩn gây ra bởi biến động thị trường, suy thoái kinh tế hoặc các sự kiện bất ngờ.

-          Ra quyết định sáng suốt: Quản lý rủi ro khuyến khích nhà đầu tư có một hiểu biết toàn diện hơn về các cơ hội đầu tư, cân nhắc cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

-          Đạt được mục tiêu đầu tư: Quản lý rủi ro hiệu quả cho phép nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu tài chính dài hạn, tăng khả năng thành công.