Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Tầm quan trọng của việc có kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư là một bản đồ hướng dẫn quyết định đầu tư của nhà đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính . Nó giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định có thông tin đầy đủ, quản lý rủi ro và điều hướng qua biến động của thị trường theo thời gian.

Những lý do quan trọng nên có một kế hoạch đầu tư:

-          Hướng dẫn rõ ràng: Mang lại sự chỉ dẫn rõ ràng các quyết định đảm bảo hành động của nhà đầu tư phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và hồ sơ rủi ro của mình.

-          Đạt được mục tiêu: Tăng khả năng đạt được mục tiêu tài chính của nhà đầu tư.

-          Quản lý rủi ro: Giúp quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh phân bổ tài sản và chiến lược đầu tư theo sức chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư .

-          Kỷ luật và nhất quán: Nó đặt ra kỷ luật tài chính và khuyến khích thói quen đầu tư nhất quán, góp phần vào việc tích lũy tài sản lâu dài.

-          An bình trong suy nghĩ: Nó mang lại tâm hồn an nhiên khi nhà đầu tư biết rằng đầu tư của họ phản ánh đúng mục tiêu tài chính và sức chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư.