Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Trung bình giá (DCA) là gì ?

Trung bình giá (DCA) là một chiến lược đầu tư mà nhà đầu tư chia khoản đầu tư thành các khoản tiền nhỏ hơn được đầu tư theo những khoảng thời gian định trước để mua cùng một tài sản. Tải sản có thể là các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,… DCA giúp giảm thiểu rủi ro biến động đột ngột tăng giảm của thị trường trong ngắn hạn bằng cách cố gắng bám sát chi phí vốn trung bình của thị trường theo thời gian.

Ví dụ: Nhà đầu tư đang có 50 triệu VND để đầu tư vào cổ phiếu MWG, nhà đầu tư có hai phương pháp đầu tư thông thường vào cổ phiếu MWG là: (1) DCA bằng cách dành 10 triệu VND mỗi tháng để mua MWG trong 5 tháng; (2) mua hết 50 triệu VND một lần.

  • Trong tháng đầu tiên, giá MWG đang ở mức 40 000 VND nên nếu mua hết trong 1 lần cũng cùng 50 triệu VND ấy thì nhà đầu tư sẽ chỉ mua được 1250 cổ phiếu với giá trung bình 40 000 VND.
  • Nếu theo phương pháp DCA thì nhà đầu tư đã có thể mua được 1362 cổ phiếu với giá trung bình 37 000 VND sau 5 tháng. Phương pháp DCA giúp ta phòng ngừa rủi ro biến động thị trường trong ngắn hạn như tháng thứ 5 giá cổ phiếu đột ngột giảm xuống 30 000 VND.