Skip to main content

Quản lý tài chính

Xây dựng tháp tài sản - Cách đầu tư thông minh để đạt được sự tự do tài chính

Tháp tài sản đề cập đến một chiến lược phân phối đầu tư dựa trên khả năng chịu rủi ro. Cách xây dựng các tầng trong tháp tài sản có thể giúp nhà đầu tư đạt được tự do tài chính gồm 3 tầng chính: Tầng dưới cùng: Nền tảng - An toàn và ổn định  với rủi ro thấp; Tầng giữa: Tăng Trưởng - Rủi ro trung bình và tiềm năng; Tầng đỉnh: Rủi ro - Lợi nhuận và rủi ro cao.

  • Tầng dưới cùng - Nền tảng: - An toàn và ổn định  với rủi ro thấp: Xây dựng một cơ sở vững chắc với tài sản ít rủi ro, an toàn như tương đương tiền mặt. Những khoản đầu tư này cung cấp tính thanh khoản và bảo vệ vốn của nhà đầu tư.
  • Tầng giữa - Tăng Trưởng - Rủi ro trung bình và tiềm năng: Phân bổ một phần lớn cho tài sản có mức rủi ro trung bình như trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu trả cổ tức và bất động sản. Những cái này mang lại khả năng sinh lời cao hơn với biến động trung bình.
  • Tầng đỉnh - Rủi ro - Lợi nhuận và rủi ro cao: Đầu tư một phần nhỏ vào tài sản có rủi ro cao và tiềm năng thu nhập cao như cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn hoặc các khoản đầu tư mạo hiểm. Những khoản đầu tư này có thể làm tăng cường lợi nhuận nhưng cũng sẽ có rủi ro lớn.