Skip to main content

Chính sách vĩ mô

Chính sách Tiền Tệ và Ảnh hưởng đến Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Chính sách tiền tệ là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước để điều hành nền kinh tế. Chính sách tiền tệ bao gồm:

-       Chính sách tiền tệ nới lỏng: Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng (giảm lãi suất điều hành, tăng cung tiền), thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có xu hướng tăng.

-       Chính sách tiền tệ thắt chặt: Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng lãi suất điều hành, giảm cung tiền), thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có xu hướng giảm.

Chính sách tiền tệ có thể tác động đến thị trường chứng khoán qua các kênh chính như sau:

-          Kênh lãi suất: Lãi suất ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khi lãi suất giảm, chi phí vốn giảm, thúc đẩy nhu cầu đầu tư và làm tăng giá cổ phiếu. Ngược lại, lãi suất tăng có thể giảm nhu cầu đầu tư và làm giảm giá cổ phiếu.

-          Kênh cung tiền: Cung tiền ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường. Cung tiền tăng thúc đẩy giao dịch và làm tăng thanh khoản cho thị trường. Ngược lại, cung tiền giảm làm giảm thanh khoản thị trường.

-          Kênh tỷ giá: Tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, chi phí của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp có vay nợ nước ngoài. Nếu tỷ giá ngoại tệ như USD-VND tăng, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ có lợi nhưng doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bị thiệt hại, chi phí vay của các doanh nghiệp có vay nợ nước ngoài sẽ tăng. Điều này có thể dẫn đến thay đổi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này.